A Word A Day

A Word A Day - Culminate

  • Tác giả Admin 2U Training

  • Ngày đăng 19 / 06 / 2021

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day - Culminate

A Word A Day

Today's Word: Culminate (v) 

How to read:   /ˈkʌl.mə.neɪt/

Meaning:  

To have as a result or be the final result of a process.

Vietnamese meaning:

Thành quả.

Usage:

The discovery culminated many years of research.

Phát hiện mới là thành quả của nhiều năm nghiên cứu

#AWAD