A Word A Day

A Word A Day

  • Tác giả Admin 2U Training

  • Ngày đăng 17 / 01 / 2020

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day

| A Word A Day |

Today's Word: Certes

How to read: / suhr-TEEZ /

Meaning: Certainly.

Vietnamese meaning: Chắc chắn.

Usage:
“Certes, no man in his right mind would come near her with a huge wolfhound at her side.”
“Chắc chắn, sẽ không có người đàn ông tỉnh táo nào dám tiến tới cô gái có một con chó săn khổng lồ bên mình như nàng vậy.”