A Word A Day

A Word A Day - Manuscribe

  • Tác giả Justin Đạt

  • Ngày đăng 23 / 04 / 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day - Manuscribe

Today's Word: Manuscribe /ˈmæn.jə.skraɪb/

Meaning: To write by hand or autograph

Vietnamese meaning: Tự viết tay, Ký tay

E.g: He manuscribes after his name.