A Word A Day

A Word A Day - Comradeship

  • Tác giả Luis Đức

  • Ngày đăng 10 / 06 / 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day - Comradeship

Today's Word: COMRADESHIP /ˈkɑːm.reɪd.ʃɪp/

Meaning: The feeling of friendship between people who live or work together, especially in a difficult situation

Vietnamese meaning: Tình bạn, tình đồng chí

E.g: There was a sense of comradeship between them.