A Word A Day

A Word A Day - Fallacious

  • Tác giả Luis Đức

  • Ngày đăng 31 / 05 / 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day - Fallacious

Today's Word: FALLACIOUS /fəˈleɪ.ʃəs/

Meaning: Not correct

Vietnamese meaning: Dối trá, Gian dối, Lừa dối

E.g: His argument is based on fallacious reasoning.