A Word A Day

A Word A Day - Frenemy

  • Tác giả Luis Đức

  • Ngày đăng 02 / 06 / 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day - Frenemy

Today's Word: FRENEMY /ˈfren.ə.mi/

Meaning: A person who pretends to be your friend but is in fact an enemy

Vietnamese meaning: Ghép bằng 2 từ trong tiếng Anh: Friend - Bạn bè, và Enemy - Kẻ thù. Những kẻ luôn giả vờ làm bạn bè, nhưng thực chất bên trong lại ngấm ngầm tỏ ra ghen tỵ.

E.g: Throughout, the two have a clear frenemy relationship.