A Word A Day

A Word A Day - Hebdomadal

  • Tác giả Luis Đức

  • Ngày đăng 19 / 05 / 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day - Hebdomadal

Today's Word: HEBDOMADAL /hɛbˈdɒmədəl/

Meaning: Weekly, once a week

Vietnamese meaning: Hàng tuần, mỗi tuần một lần

E.g: She writes a hebdomadal fashion column for the Evening Standard.