A Word A Day

A Word A Day - Juggernaut

  • Tác giả Admin 2U Training

  • Ngày đăng 13 / 05 / 2021

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day - Juggernaut

A Word A Day

Today's Word: Juggernaut (n) 

How to read:  /ˈdʒʌɡ.ɚ.nɑːt/

Meaning: a huge, powerful, and overwhelming force or institution.

Vietnamese meaning: Một lực hoặc cá thể mạnh khủng khiếp, không thể bị cản phá.

Usage:

That corporation is a juggernaut in the finance sector.

Tập đoàn đó là một cá thể nặng ký trong lĩnh vực tài chính.
#AWAD