A Word A Day

A Word A Day - Idle

  • Tác giả Luis Đức

  • Ngày đăng 31 / 05 / 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day - Idle

Today's Word: IDLE /ˈaɪ.dəl/

Meaning: Not working, not active, or doing nothing

Vietnamese meaning: Vô ích, vô hiệu quả, không tác dụng, ăn không ngồi rồi

E.g: Half these factories now stand idle.