A Word A Day

A Word A Day - Inexorable

  • Tác giả Luis Đức

  • Ngày đăng 08 / 07 / 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day - Inexorable

Today's Word: INEXORABLE /ˌɪnˈek.sər.ə.bəl/

Meaning: Continuing without any possibility of being stopped

Vietnamese meaning: Không lay chuyển được, không động tâm, không mủi lòng

E.g: Aging is an inexorable process.