A Word A Day

A Word A Day - Listicle

  • Tác giả Justin Đạt

  • Ngày đăng 06 / 05 / 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day - Listicle

Today's Word: LISTICLE /ˈlɪs.tɪ.kəl/

Meaning: A newspaper, magazine, or online article that is in the form of a list

Vietnamese meaning: Dạng viết ngắn được trình bày theo cấu trúc một danh sách

E.g: It's a great way to share news articles, your favorite listicle or even a recipe.