A Word A Day

A Word A Day - Obligatory

  • Tác giả Luis Đức

  • Ngày đăng 15 / 07 / 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day - Obligatory

Today's Word: OBLIGATORY /əˈblɪɡ.ə.tɔːr.i/

Meaning: Must do it because of a rule or law

Vietnamese meaning: Bắt buộc, cưỡng bách

E.g: The medical examination before you start work is obligatory.