A Word A Day

A Word A Day - Omnishambles

  • Tác giả Justin Đạt

  • Ngày đăng 05 / 05 / 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day - Omnishambles

Today's Word: OMNISHAMBLES /ˈɑːm.nɪˌʃæm.bəlz/

Meaning: A situation that is a complete mess, especially when resulting from mismanagement

Vietnamese meaning: Tình trạng hoàn toàn rối loạn và hỗn loạn

E.g: The entire holiday was an omnishambles because of the heavy rain.