A Word A Day

A Word A Day - Palatable

  • Tác giả Luis Đức

  • Ngày đăng 11 / 06 / 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day - Palatable

Today's Word: PALATABLE /ˈpæl.ə.t̬ə.bəl/

Meaning: Good enough to eat or drink or be acceptable

Vietnamese meaning: Ngon, có thể chấp nhận được, làm dễ chịu

E.g: I'm afraid the members won't find all these changes very palatable.