A Word A Day

A Word A Day - Scrutinize

  • Tác giả Luis Đức

  • Ngày đăng 15 / 06 / 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day - Scrutinize

Today's Word: SCRUTINIZE /ˈskruː.t̬ən.aɪz/

Meaning: Examine something very carefully in order to discover information

Vietnamese meaning: Xem xét kỹ lưỡng, Nghiên cứu cẩn thận

E.g: All new products are scrutinized by the laboratory.