A Word A Day

A Word A Day - Ubiquitous

  • Tác giả Luis Đức

  • Ngày đăng 08 / 06 / 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

A Word A Day - Ubiquitous

Today's Word: UBIQUITOUS /juːˈbɪk.wə.t̬əs/

Meaning: Found or existing everywhere

Vietnamese meaning: Ở đâu cũng có; đồng thời ở khắp nơi

E.g: The company's logo has become ubiquitous all over the world.