A Thought for Today

A Thought For Today

  • Tác giả Luis Đức

  • Ngày đăng 11 / 07 / 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

A Thought For Today

"Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less." - Marie Curie (1867 - 1934)

Marie Curie từng nói "Không có gì trong Cuộc sống đáng sợ cả, đó chỉ là điều để được Thấu hiểu. Bây giờ là lúc để Đồng cảm Thấu hiểu nhiều hơn, để Chúng ta không sợ hãi nữa."