A Thought for Today

A Thought For Today - Henry Van Dyke

  • Tác giả Luis Đức

  • Ngày đăng 18 / 07 / 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

A Thought For Today - Henry Van Dyke

"Time is too slow for those who wait, too swift for those who fear, too long for those who grieve, too short for those who rejoice, but for those who love, time is eternity." - Henry Van Dyke (1852 – 1933)

Henry Van Dyke từng nói "Thời gian quá chậm đối với những Người chờ đợi, quá nhanh đối với những Người hay sợ hãi, quá dài đối với những Người bi quan, quá ngắn đối với những Người đang vui mừng, nhưng đối với những Người có Tình yêu thương, Thời gian là Vĩnh cửu."