A Thought for Today

A Thought For Today

  • Tác giả Luis Đức

  • Ngày đăng 05 / 07 / 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

A Thought For Today

"The most exhausting thing in life is being insincere. " - Anne Morrow Lindbergh (1906 - 2001)

Anne Morrow Lindbergh từng nói "Điều mệt mỏi nhất trong Cuộc sống là KHÔNG Thành thật."