A Thought for Today

A Thought For Today

  • Tác giả Luis Đức

  • Ngày đăng 13 / 05 / 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

A Thought For Today

"The higher up you go, the more mistakes you are allowed. Right at the top, if you make enough of them, it's considered to be your style." - Fred Astaire (1899 - 1987)

Fred Astaire từng nói "Càng lên cao, Chúng ta càng được phép phạm nhiều lỗi lầm. Ngay trên đỉnh cao, nếu Chúng ta tạo đủ sai lầm, đó được coi là Phong cách của riêng Chúng ta."