A Thought for Today

A Thought For Today

  • Tác giả Luis Đức

  • Ngày đăng 19 / 05 / 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

A Thought For Today

"I want people to talk to one another no matter what their difference of opinion might be." - Studs Terkel (1912 - 2008)

Studs Terkel từng nói "Tôi mong muốn Chúng ta có thể nói chuyện với nhau dù cho có sự Khác biệt về Quan điểm Cá nhân như thế nào."