A Thought for Today

A Thought for Today

  • Tác giả Admin 2U Training

  • Ngày đăng 09 / 01 / 2020

  • Bình luận 0 Bình luận

A Thought for Today

“There are years that ask questions and years that answer.”
Zora Neale Hurston (1891-1960)

“Có nhiều năm đời ta đầy nghi vấn
Cũng nhiều năm đáp án luôn sẵn sàng."