A Thought for Today

A Thought For Today

  • Tác giả Justin Đạt

  • Ngày đăng 25 / 04 / 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

A Thought For Today

"Politeness is the art of choosing among your thoughts". - Madame de Stael (1766-1817)

Madame de Stael từng nói "Sự Lịch thiệp là Nghệ thuật Lựa chọn trong số những suy nghĩ của Chúng ta".