A Thought for Today

A Thought For Today

  • Tác giả Justin Đạt

  • Ngày đăng 28 / 04 / 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

A Thought For Today

"Neither great poverty nor great riches will hear reason." - Henry Fielding (1707 - 1754)

Henry Fielding từng nói "Cả Người nghèo và Người giàu đều KHÔNG muốn nghe thấy Lý do.".