A Thought for Today

A Thought For Today

  • Tác giả Justin Đạt

  • Ngày đăng 03 / 05 / 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

A Thought For Today

"The belief in the Possibility of a short decisive War appears to be one of the most ancient and dangerous of Human Illusion." - Robert Lynd (1879 - 1949)


Madame de Stael từng nói "Niềm tin vào Khả năng xảy ra một cuộc Chiến tranh Kiên quyết ngắn ngủi dường như là một trong những Ảo tưởng Cổ xưa và Nguy hiểm nhất của Con người.".
#ATAD