A Thought for Today

A Thought For Today

  • Tác giả Justin Đạt

  • Ngày đăng 05 / 05 / 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

A Thought For Today

"Everyday language is a part of the human organism and is no less complicated than it." - Ludwig Wittgenstein (1889 - 1951)

Ludwig Wittgenstein từng nói "Ngôn ngữ Hàng ngày là một phần của Cơ thể Con người và không kém phần Phức tạp."