A Thought for Today

A Thought for Today

  • Tác giả Luis Đức

  • Ngày đăng 20 / 05 / 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

A Thought for Today

"The best way to predict the future is to invent it." - Alan Kay

Alan Kay từng nói "Cách tốt nhất để Dự đoán Tương lai là Phát minh ra nó."