A Thought for Today

A Thought For Today

  • Tác giả Luis Đức

  • Ngày đăng 23 / 05 / 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

A Thought For Today

"The difference between false memories and true ones is the same as for jewels: it is always the false ones that look the most real, the most brilliant." - Salvador Dali (1904 - 1989)

Salvador Dali từng nói "Sự khác biệt giữa Ký ức giả và Ký ức thật cũng giống như Đồ trang sức: nó luôn là những đồ giả trông giống thật nhất và rực rỡ nhất."