A Thought for Today

A Thought For Today

  • Tác giả Luis Đức

  • Ngày đăng 25 / 05 / 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

A Thought For Today

"The thing that makes you exceptional, if you are at all, is inevitably that which must also make you lonely." - Lorraine Hansberry (1930-1965)

Lorraine Hansberry từng nói "Điều khiến Chúng ta trở nên đặc biệt và trở thành Người khác biệt thì chắc chắn cũng là điều làm Chúng ta cô đơn."