A Thought for Today

A Thought For Today

  • Tác giả Luis Đức

  • Ngày đăng 27 / 05 / 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

A Thought For Today

"A house is no home unless it contains food and fire for the mind as well as the body." - Margaret Fuller (1810 - 1850)

Margaret Fuller từng nói "Một ngôi nhà KHÔNG thể là Mái ấm trừ khi nó có Thức ăn và Lửa cho một Tâm trí cùng với một Cơ thể."