A Thought for Today

A Thought For Today

  • Tác giả Luis Đức

  • Ngày đăng 06 / 06 / 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

A Thought For Today

"Speculation is perfectly all right, but if you stay there you've only founded a superstition. If you test it, you've started a science." - Hal Clement (1922 - 2003)

Hal Clement từng nói "Suy đoán là việc làm hoàn toàn đúng, nhưng nếu Chúng ta ở đó, Chúng ta chỉ tạo ra Sự mê tín. Nếu Chúng ta kiểm tra nó, Chúng ta bắt đầu một nền Khoa học."