A Thought for Today

A Thought For Today

  • Tác giả Luis Đức

  • Ngày đăng 06 / 06 / 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

A Thought For Today

"Not in doing what you like, but in liking what you do is the secret of happiness" - James Matthew Barrie (1860 - 1937)

James Matthew Barrie từng nói "Không phải làm những gì Chúng ta thích, nhưng thích những gì Chúng ta làm là Bí mật của Hạnh phúc."