A Thought for Today

A Thought For Today

  • Tác giả Luis Đức

  • Ngày đăng 13 / 06 / 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

A Thought For Today

"If you talk about it, it's a dream. If you envision it, it's possible. But if you schedule it, it's real." - Anthony Robbins

Anthony Robbins từng nói "Nếu Chúng ta nói về nó, đó là một Giấc mơ. Nếu Chúng ta hình dung nó, nó có thể xảy ra. Nhưng nếu Chúng ta lên Kế hoạch thực hiện thì nó có thật."