A Thought for Today

A Thought For Today

  • Tác giả Luis Đức

  • Ngày đăng 20 / 06 / 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

A Thought For Today

"A great deal of intelligence can be invested in ignorance when the need for illusion is deep." - Saul Bellow (1915 - 2005)

Saul Bellow từng nói "Khi sự Ảo tưởng quá sâu xa thì hầu hết trí Thông minh đều được Đầu tư cho sự Thiếu hiểu biết."