A Thought for Today

A Thought For Today

  • Tác giả Luis Đức

  • Ngày đăng 28 / 06 / 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

A Thought For Today

"People change and forget to tell each other." - Lillian Hellman (1905 - 1984)

Lillian Hellman từng nói "Chúng ta đều thay đổi và đều quên mất phải nói chuyện với nhau."