A Thought for Today

A Thought For Today

  • Tác giả Luis Đức

  • Ngày đăng 01 / 07 / 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

A Thought For Today

"The highest result of education is tolerance." - Helen Keller (1880 - 1968)

Helen Keller từng nói "Thành tích cao nhất của Giáo dục là Lòng khoan dung."